header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Επίλυση εμπορικών και οικονομικών διαφορών-σχέδιο νόμου περί διαιτησίας στα ΗΑΕ
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Ημερομηνία: 13/12/2004
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Σε συνέχεια του Ν. 6/1976 και των τροποποιήσεων αυτού, ο οποίος αφορά στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Αμπου Ντάμπι για την έκδοση σχεδίων νόμων οι οποίοι θα διέπουν το εμπόριο και τις εμπορικές πράξεις, το ως άνω Επιμελητήριο υπέβαλε αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών και Εμπορίου σχετικά με την έκδοση νόμου περί διαιτησίας, ο οποίος να συμβαδίζει με τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Αντικειμενικός στόχος είναι, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Επιμελητηρίου, η διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου, στο οποίο τόσο τα νομικά πρόσωπα όσο και οι έμποροι να καταφεύγουν προς επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις τοπικές και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Το Υπουργείο Οικονομικών και Εμπορίου έχει κάνει αξιοσημείωτη προσπάθεια στο συγκεκριμένο θέμα. Το Σχέδιο Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας, το οποίο προετοιμάσθηκε από το Κέντρο Εμπορικού Συμβιβασμού και Διαιτησίας του Αμπου Ντάμπι, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με δηλώσεις μελών της Επιτροπής Διαιτησίας και Εμπορίου του Επιμελητηρίου, η ισχύς νέου ομοσπονδιακού νόμου περί διαιτησίας, που να περιλαμβάνει τόσο τις υποθέσεις τοπικού όσο και διεθνούς δικαίου, αποτελεί αναγκαιότητα που έρχεται να καλύψει τα κενά του εμπορικού και οικονομικού νομικού συστήματος στα Η.Α.Ε.

Το σχέδιο νόμου έρχεται να διαμορφώσει ένα οικονομικό πλαίσιο εμπιστοσύνης και να καλύψει τα κενά του εν ισχύ εμπορικού και οικονομικού νόμου καθώς και τις διαφωνίες που προκύπτουν ανάμεσα στους επενδυτές και στα εμπορικά μέρη. Αυτή η ανάγκη προέκυψε από την ανεπάρκεια των κανόνων περί διαιτησίας που περιλαμβάνονται στο 3ο μέρος του Ομοσπονδιακού Νόμου 11/1992, που αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διαιτησία υποθέσεων τοπικού δικαίου, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς διαφορές.

Η διαιτησία των εμπορικών υποθέσεων θεωρείται μία αναγκαιότητα στην παρούσα οικονομική κατάσταση για την ρύθμιση εμπορικών διαφορών λόγω των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει, όπως είναι η εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών και χρηματιστηριακών και επιχειρηματικών κύκλων.

Ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζει η διαδικασία της διαιτησίας και η επιβολή των αποφάσεών της. Άλλοι στόχοι είναι η αποφυγή του αργού ρυθμού της δικαστηριακής διαδικασίας, η υποστήριξη των αποφάσεων του διαιτητή και η εκτέλεσή τους. Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου έχουν στηριχθεί στο σχέδιο του UNCITRAL, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διατάξεις στην εμπορική διαιτησία.

Το σχέδιο νόμου ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την νομική πραγματικότητα και την εθνική νομοθεσία των Η.Α.Ε. Σύμφωνα με τον Αουν Αμπντουλαχ Αλ Ζουναιμπι (Γενικό Διευθυντή του Εμπορικού Κέντρου Συμβιβασμού και Διαιτησίας του Αμπου Ντάμπι), το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει κανόνες δικαίου που αφορούν στη διαιτησία τοπικών και διεθνών υποθέσεων, ανεξάρτητα αν τα μέρη αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή όχι.

Επιπρόσθετα, ο θεσμός της διεθνούς διαιτησίας δεν έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του Συνεδρίου της Νέας Υόρκης του 1958, καθώς περιλαμβάνεται διάταξη περί αναγνωρίσεως και εκτελεστότητας των ξένων αποφάσεων διαιτησίας. Το Υπουργικό Συυμβούλιο εξέδωσε πράξη επικυρώνοντας τους κανόνες του Συνεδρίου προς υιοθέτηση των αναγκαίων νομικών διαδικασιών. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες του σχεδίου αυτού είναι η βούληση των εμπλεκομένων μερών.

Τα μέρη θα έχουν δικαίωμα επιλογής της διαδικασίας διαιτησίας καθώς και του νόμου που θα εφαρμοσθεί όσον αφορά την επίδικη διαφορά. Η επιλογή αυτή θα συμβάλλει στην ικανοποίηση των μερών, τα οποία θα έχουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία της διαιτησίας και στην εκδοθείσα από τους διαιτητές απόφαση. Πέραν τούτου, η διαδικασία της διαιτησίας απλοποιείται, διευκρινίζοντας σημεία διαφωνιών. Λεπτομερειακές λύσεις βρέθηκαν και εναλλακτικές λύσεις παρουσιάζονται προκειμένου να ρυθμίσουν την περίπτωση κατά την οποία τα μέρη αδυνατούν να προβούν σε συμφωνία για την οργάνωση της διαδικασίας διαιτησίας.

Το Δικαστήριο της Διαιτησίας αποτελεί ανεξάρτητο σώμα, τα μέλη του οποίου επιλέγονται από τα μέρη της επίδικης διαφοράς. Οι αρμοδιότητες του διαιτητή λογίζονται δικαστηριακής φύσεως. Το σχέδιο νόμου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκτελεστή φύση της διαιτητικής απόφασης, η οποία έχει δεσμευτική ισχύ και είναι απρόσβλητη από ένδικα μέσα. Επίσης, το σχέδιο νόμου δίνει έμφαση στην ταχύτητα της διαδικασίας, στην αντιμετώπιση των δυσχερειών και στη μείωση του χρόνου. Λογικός χρόνος θα πρέπει να ορίζεται για κάθε στάδιο της διαδικασίας και όριο χρόνου θα πρέπει να καθορίζεται για την έκδοση απόφασης διαιτησίας.

Το Ομοσπονδιακό Σχέδιο Νόμου περί Διαιτησίας αποτελείται από 63 άρθρα και εννέα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλους τους ορισμούς. Το δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελείται από 4 άρθρα, περιλαμβάνει γενικούς κανόνες, όπως τον σκοπό και την αξία των διατάξεων του νόμου.

Το τρίτο κεφάλαιο δίνει ορισμό της συμφωνίας σχετικά με τη διαιτησία. Ο θεσμός της διαιτησίας μπορεί να συμφωνηθεί από τα επίδικα μέρη είτε πριν είτε μετά από την έγερση της διαφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γραπτή συμφωνία ως προς την διαιτησία. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η αναγνώριση της ισχύς της διαιτητικής αποφάσεως. Με άλλα λόγια, τα επίδικα μέρη πρέπει να παραιτηθούν του δικαιώματός τους προς προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια πρώτα και εν συνεχεία να συμφωνήσουν και να ξεκινήσει η διαδικασία της διαιτησίας προς επίλυση της διαφοράς τους.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που τα επίδικα μέρη έχουν συμφωνήσει την επίλυση της διαφοράς τους με το θεσμό της διαιτησίας, τα Δικαστήρια των ΗΑΕ δεν μπορούν να προβούν σε εξέταση της υποθέσεως αυτής και τα μέρη οφείλουν να δεσμευθούν ως προς αυτό πριν από την ένορκη ομολογία και την υπαγωγή της υποθέσεως ενώπιον του διαιτητή.

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την οργάνωση και τον σχηματισμό του διαιτητικού δικαστηρίου, τον ορισμό των διαιτητών και τους όρους υπό τους οποίους θα γίνει η επιλογή ή η απομάκρυνση ενός διαιτητή. Παρ’ όλα αυτά, τα Δικαστήρια θα έχουν το δικαίωμα πληρώσεως των κενών, τα οποία είναι πιθανόν να προκύψουν από την απουσία κάποιου των μερών.

Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με το θεμελιώδη κανόνα της διαιτητικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον οποίο τα μέρη μπορούν να επιλέξουν τους κανόνες της διαδικασίας ενώ έχουν ήδη τεθεί υπό την διαιτητική κρίση. Σε περίπτωση αδυναμίας συνάψεως συμφωνίας μεταξύ των μερών σχετικά με την προσήκουσα διαδικασία, το διαιτητικό όργανο δύναται να μεσολαβήσει για λήψη μίας αποφάσεως ως προς τη διαδικασία.

Το έκτο κεφάλαιο σχετίζεται με τη διαιτητική διαδικασία που αφορά στην έκδοση αποφάσεως, υποδεικνύοντας τον εφαρμοστέο νόμο που θα ορισθεί από τα μέρη ή, σε περίπτωση αδυναμίας τους να συμφωνήσουν, το διαιτητικό όργανο θα αποφασίσει ως προς τον εφαρμοστέο νόμο. Το έβδομο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης, δημοσίευσης, τηρήσεως σε αρχείο, ερμηνείας και διορθώσεως –σε περίπτωση σφάλματος- μίας διαιτητικής αποφάσεως.

Το όγδοο και ένατο κεφάλαιο καθορίζουν τις ενέργειες που απαιτούνται μετά την έκδοση μίας διαιτητικής αποφάσεως. Όπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου, μία διαιτητική απόφαση θα έχει δεσμευτική ισχύ και δεν θα μπορεί να προσβληθεί με ένδικα μέσα. Μπορεί να ακυρωθεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το ένατο και τελευταίο κεφάλαιο ορίζει την εκτελεστότητα της αποφάσεως και τη διαδικασία εκτέλεσης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Εμπορικού Κέντρου Συμβιβασμού και Διαιτησίας δήλωσε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό άλμα στην εναρμόνιση του θεσμού της διαιτησίας με τις διεθνείς τάσεις. Τα δε πλεονεκτήματα που παρουσιάζει θα καλλιεργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις και θα προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. Ο νέος νόμος εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις περί ρυθμίσεως των τοπικών και διεθνών διαφορών δια της διαιτησίας, τις διεθνείς διαδικασίες διαιτησίας, που έχουν στηριχθεί στις τελευταίες εξελίξεις αλλά και την τοπική νομοθεσία.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports