header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Προκήρυξη Διεθνoύς Διαγωνισμού της Israel Natural Gas Lines Ltd για την εισαγωγή στην Εγκεκριμένη Λίστα αναφορικά με τη μελέτη, κατασκευή, παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία Σταθμών Μείωσης και και Μέτρησης Πίεσης Φυσικού Αερίου (PRMS)
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΙΣΡΑΗΛ
Ημερομηνία: 08/01/2018
Σχετικός σύνδεσμος: www.ingl.co.il
Συναπτόμενο αρχείο: PRESSURE REDUCTION AND METERING STTIONS FOR NG PRMS TENDER il.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τελ Αβίβ
Πηγή: Αντιπροσωπεία ΕΕ στο Ισραήλ
Κείμενο:
 
 
Πρόκειται για προκήρυξη της Ισραηλινής Κρατικής Εταιρίας Δικτύου ΦΑ (Israel Natural Gas Lines Ltd.), για Διεθνή Διαγωνισμό (βλ. συνημμένα), αναφορικά με τη μελέτη, κατασκευή, παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία Σταθμών Μείωσης και Μέτρησης Πίεσης Φυσικού Αερίου (PRMS) της Israel Natural Gas Lines Ltd. 
 
Η Israel Natural Gas Lines Ltd. (Η εταιρία), ισραηλινή κυβερνητική εταιρεία, δημοσιεύει σχετική προκήρυξη διαγωνισμού («ο Διαγωνισμός») για την εισαγωγή στην Εγκεκριμένη Λίστα («Εγκεκριμένη Λίστα »)  των Εγκεκριμένων Εργολάβων της Εταιρείας από την οποία η Εταιρεία μπορεί να παραγγείλει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παράδοση, την εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία Σταθμών Μείωσης και Μέτρησης Πίεσης Φυσικού Αερίου (PRMS) για το ισραηλινό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου για περίοδο τριών έως πέντε ετών 
 
Οι υποψήφιοι («Διαγωνιζόμενοι») μπορούν να είναι κοινοπραξία αποτελούμενη από ισραηλινό μέλος και αλλοδαπό μέλος ("Διαγωνιζόμενο Μέλος της Κοινοπραξίας - JV") ή ισραηλινή οντότητα ή αλλοδαπή οντότητα, καθεμία από τις οποίες συμμορφώνεται, αυτή καθεαυτή, με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται κατωτέρω . 
 
Οι διαγωνιζόμενοι που συμμορφώνονται με τις κατωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές  καλούνται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. 
 
1. Oι εφαρμοστέες ελάχιστες απαιτήσεις σε Διαγωνιζόμενο (Koινοπραξία) που αποτελείται από μία νομική οντότητα και ένα Αλλοδαπό Μέλος της Κοινοπραξίας - JV, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται κάθε Διαγωνιζόμενη οντότητα αλλά και και αλλοδαπό μέλος που συμμετέχει στο Διαγωνισμό (οι λεπτομερείς και οι δεσμευτικές απαιτήσεις εισόδου στη σχετική λίστα καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού) είναι οι ακόλουθες: 
 
(1) Εντός των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών (2013 - 2017) ο Διαγωνιζόμενος / Αλλοδαπό Μέλος Koινοπραξίας πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, τουλάχιστον, πέντε (5) Σταθμούς PRMS  ΦΑ, με υψηλή πίεση εισόδου τουλάχιστον 40 barg, με ελάχιστη χωρητικότητα 20.000 Nm3 ~ / h σε εταιρείες ή άλλες οντότητες που έχουν άδεια να μεταφοράς ή διανομής ΦΑ ή / και να έχουν άδεια λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 50 MW ή περισσότερο στις σημερινές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που αναφέρονται στα έγγραφα διαγωνισμού. 
 
(2) (α) Να είχε ετήσιο σταθμισμένο μέσο όρο κύκλου εργασιών, τουλάχιστον, 30 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τη διάρκεια των ετών, 2014 - 2016 και
      (β) σε περίπτωση συμμετοχής μίας οντότητας ως Διαγωνιζομένου - τα ίδια κεφάλαια της για το τέλος του 2016 να μην ήταν λιγότερα από 10.000.000 ευρώ ή, στην περίπτωση ενός αλλοδαπού μέλους, το μετοχικό της κεφάλαιο για το τέλος του 2016 να μην ήταν μικρότερο από 10.000.000 Ευρώ πολλαπλασιασμένο με το ποσοστό συμμετοχής του στην κεφαλαιακή αξία της Κοινοπραξίας και
     (γ) η σταθμισμένη μέση ετήσια ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες της οντότητας να ήταν θετική.
(3) Ο Διαγωνιζόμενος ή το Αλλοδαπό μέλος να έχει έγκυρα πιστοποιητικά ISO 900112000 ή ανάλογη πιστοποίηση. 
(4) Ο Διαγωνιζόμενος ή το Αλλοδαπό μέλος να λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
(5) Ο Διαγωνιζόμενος ή το Αλλοδαπό μέλος  να είναι ο κατασκευαστής τουλάχιστον δύο από τα επτά βασικά εξαρτήματα του PRMS, όπως καθορίζονται στα έγγραφα της Προκήρυξης. 
(6) Ο Διαγωνιζόμενος ή Ξένος Μέλος να έχει ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό μηχανολογικό τμήμα  και ένα ολοκληρωμένο τμήμα διασφάλισης ποιότητας στο εσωτερικό της επιχείρησης. 
(7) Ο Διαγωνιζόμενος να έχει συνάψει σύμβαση υπεργολάβου με ισραηλινούς συμβαλλόμενους στους τομείς της ηλεκτρισμού, μηχανικής εγκατάστασης και συστημάτων ελέγχου όπως καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποψηφίου ΚΕ, ο Ισραηλινός βουλευτής μπορεί να ενεργεί αντί οποιουδήποτε ή όλων αυτών των κύριων yπεργολάβων, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις κατωφλίου που καθορίζονται για αυτούς τους υπεργολάβους στα έγγραφα διαγωνισμού. 
(8) Ο υποψήφιος να έχει δεσμευτεί να απασχολήσει δύο διευθυντές έργων - έναν αλλοδαπό υπεύθυνο έργου και έναν ισραηλινό διευθυντή έργου.
(9)  Ο Διαγωνιζόμενος να έχει αναλάβει την υποχρέωση ότι ορισμένα βασικά στοιχεία του PRMS που αναφέρονται στα έγγραφα διαγωνισμού θα είναι από  εγκεκριμένα εμπορικά σήματα ή / και κατασκευαστές που καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού. 
(10) Ο υποψήφιος πρέπει να λάβει, κατά την αξιολόγηση της ποιότητας του Διαγωνισμού, ελάχιστες βαθμολογίες ως εξής:
       α) τουλάχιστον το 50% της μέγιστης πιθανής βαθμολογίας(βάση) για την ποιότητα των διαφόρων κατηγοριών υλικών και
       β) τουλάχιστον 80 συσσωρευμένες μονάδες από τα 100 που είναι διαθέσιμα στις κατηγορίες που καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού. 
2. Οι λεπτομερείς και δεσμευτικές απαιτήσεις εισόδου για το Ισραηλινό Μέλος (προσφορά από Κοινοπραξία) - σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από Κοινοπραξία Ισραηλινός συνέταιρος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις εισόδου -  απαιτήσεις κατωφλίου καθορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού. 
 
1) α) να είχε ετήσιο μέσο σταθμικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ΝIS  κατά τη διάρκεια των ετών 2014 - 2016 και
    β) το μετοχικό του κεφάλαιο για το τέλος του 2016 να μην ήταν μικρότερο από 10.000.000 ευρώ NIS πολλαπλασιασμένο με το μερίδιό του στο κεφάλαιο της Κοινοπραξίας και (γ) η σταθμισμένη μέση ετήσια ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν θετική. 
 
(2) Το Ισραηλινό Μέλος διαθέτει έγκυρα και ενημερωμένα Πιστοποιητικά ISO 9001. 2000 ή ανάλογη Πιστοποίηση στον τομέα της εμπειρίας. 
 
3. Γενικές Πληροφορίες -Τα έγγραφα διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για προβολή μόνο, online, δωρεάν, στον ιστότοπο της Εταιρείας ( www.ingl.co.il ).
    Όλα τα άλλα Έγγραφα Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα δωρεάν μετά και μετά την εγγραφή τους στον Συντονιστή της Επιτροπής Διαγωνισμού (κα Shosh Yaacoby, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Yaacoby@ingl.co.il ) παρέχοντας της προηγουμένως όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του Διαγωνιζόμενου.
    Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της εταιρίας , στη ακόλουθη διεύθυνση, Atidim Tower (Building No. 8), Z184 St., Floor 33, Kiryat Atidim, Tel Aviv, Israel (Engineering/PRMS Department), το αργότερο  στις 28 Φεβρουαρίου 2018, 12:00. Οι αιτήσεις για διευκρινίσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: Yaacoby@ingl.co.il .
 
 
exports

Gefyres Ypourgeio logo 02highrez    ktp 1

dark blue el