header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Η EE αποτελεί τον μεγαλύτερο δωρητή παγκοσμίως, καθώς υπό το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο/ΠΔΠ (Mulitiannual Financial Framework/MFF) 2014-2020 πρόκειται να διαθέσει ένα σημαντικό ποσό (άνω των 80 δισ. Ευρώ) για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες μέσω των κύριων μέσων χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της.

Ένας (ενδεικτικός) κατάλογος των πολυάριθμων προϋποθέσεων για την επιτυχή διεκδίκηση κονδυλίων της ΕΕ για (συγ)χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά έργα (projects) από μια επιχείρηση θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει (πέραν -φυσικά- της ενημέρωσης της επιχείρησης για την σχετική προκήρυξη διαγωνισμού) : (α) ενημέρωση της επιχείρησης ως προς τους στόχους του ευρύτερου προγράμματος, στο οποίο εντάσσεται το εκάστοτε έργο, ήτοι πληροφόρηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και για τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Annual Action Programme/AAP) , καθώς και για το σχετικό πλαίσιο πολιτικής (policy framework) , (β) ενημέρωση της επιχείρησης σχετικώς με τα «πλαίσια αξιολογήσεως»/«evaluation grids» για υπηρεσίες και με καταλόγους απαιτούμενων εγγράφων/«checklists» για επιχορηγήσεις, (γ) χάραξη μιας στρατηγικής για τη διεκδίκηση του διαγωνισμού, π.χ. εάν θα υποβάλει η επιχείρηση μια προσφορά μεμονωμένα ή ως (ενδεχομένως ηγετικό) μέλος μιας κοινοπραξίας ή ως ανάδοχος με υπεργολαβία , (δ) τήρηση τυπικών απαιτήσεων για υποβολή αιτήσεων, ως αναφέρονται σε προκηρύξεις διαγωνισμών (π.χ. ξεχωριστή υποβολή χρηματοοικονομικής και τεχνικής προσφοράς, υποβολή πρωτότυπων εγγράφων, συνοδευόμενων από τρία αντίγραφα κ.τ.λ.), καθώς και Όρους Αναφοράς/ToRs (για υπηρεσίες), τεχνικές προδιαγραφές (για προμήθεια αγαθών), κατάλογο με επιθυμητές ποσότητες/«bill of quantities» (για έργα) και κατευθύνσεις/«guidelines» (για επιχορηγήσεις) και (ε) μέριμνα για την έγκαιρη πληροφόρηση του νομικού τμήματος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σχετικώς με τις πρόνοιες του Πρακτικού Οδηγού για Εξωτερικές Δράσεις της ΕΕ (EU External Actions Practical Guide/PRAG) , ο οποίος αναφέρεται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις αναδόχων (π.χ. στην υποχρέωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων των προμηθειών της ΕΕ) και σε κριτήρια αποκλεισμού (exclusion criteria) εταιρειών από διαγωνισμούς, καθώς και σε κριτήρια χρηματοοικονομικής (καλύτερη «αξία για τιμή»/value for money) και τεχνικής (από πλευράς εμπλεκόμενου προσωπικού και μεθοδολογίας) αξιολόγησης προσφορών. Περαιτέρω, για υλοποίηση εθνικών έργων υποδομής (π.χ. σε τομέα ενέργειας ή υδάτων) θα πρέπει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση της επωφελούμενης χώρας και με την εκεί Αντιπροσωπεία της ΕΕ (EU Delegation).

Οι σχετικές με έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ μέσω της «σύμμειξης» πόρων (επιχορηγήσεων και δανείων) προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των πολυμερών ή εθνικών/διμερών αναπτυξιακών χρηματοπιστωτικών φορέων που δανειοδοτούν το έργο, όπως π.χ. ΕΤΕπ (http://www.eib.org/about/procurement/index.htm), EBRD (http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?1=1&filterContract=Project goods, works and services), AFD, KfW κ.τ.λ..

Η συντριπτική πλειονότητα των συγχρηματοδοτούμενων από μηχανισμούς σύμμειξης πόρων αποτελούν δημόσια έργα, ενώ περίπου 10% των έργων αποβλέπει σε προώθηση επενδυτικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση που μια εταιρεία ενδιαφέρεται να αντλήσει δανειακά κεφάλαια ή/και την επιχορήγηση της ΕΕ μέσω της σύμμειξης πόρων, θα πρέπει να υποβάλει κατ’ουσίαν την πρότασή της για το προς συγχρηματοδότηση έργο και στον «αρμόδιο» πολυμερή η εθνικό/διμερή αναπτυξιακό χρηματοπιστωτικό φορέα που θα αναλάβει την προώθηση του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα ΚΜ και θα προχωρήσει σε δανειοδότηση του έργου και επομένως θα κληθεί να υποβάλει και να παρουσιάσει την αίτηση για συγχρηματοδότηση (δηλαδή για την επιχορήγηση της ΕΕ) στο αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο ως «επικεφαλής χρηματοδοτικός φορέας» (lead financing institution).

Επισημαίνεται ότι 1-2 φορές τον χρόνο πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες «κλαδικά» σεμινάρια (sector seminars) σχετικώς με την επιτυχή διεκδίκηση έργων και προγραμμάτων ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. ύδρευση, ενέργεια, ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα κ.τ.λ.), τα οποία προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για δικτύωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και διευκολύνουν, ενδεχομένως, τη διαμόρφωση κοινοπραξιών (consortia) .

 ΠΗΓΗ: ΥΔΑΣ -3

 

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports