Εκτύπωση

Το δημοσίευμα Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να παρουσιάσει τα πιο πρό-
σφατα και σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα με τρόπο σαφή και
εμπεριστατωμένο. Το δημοσίευμα, γραμμένο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία,
όσον αφορά στις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, καθώς και πιο μακροπρόθε-
σμες οικονομικές τάσεις. Παρέχει πληροφορίες για τους κύριους οικονομικούς
δείκτες, καθώς και στατιστικές χρονοσειρές που καταρτίζονται, κυρίως, από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).