header

Λειτουργία πύλης δημοσίευσης διαγωνισμών & δημοσίων προμηθειών TUNEPS
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 26/05/2015
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Κείμενο: Η λειτουργία της δικτυακής πύλης TUNEPS (www.tuneps.tn) προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα 2014-039/13.3.2014 το οποίο έχει αναρτηθεί στην πύλη. Εκεί θα αναρτώνται και τα ετήσια προγράμματα που αφορούν διαγωνισμούς και προμήθειες Υπουργείων και Δημοσίων Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και φορέων, διεπαγγελματικών οργανώσεων.
Στην πύλη, η οποία λειτουργεί πιλοτικά, δημοσιεύονται ήδη προκηρύξεις, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Εξοπλισμού (www.mehat.gov.tn), των Ταχυδρομείων (www.poste.tn), του Εθνικού Φορέα Αποχετεύσεων ONAS (www.onas.nat.tn). Από το 2016, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Αναμένεται η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους ενδιαφερόμενους.

Οι τέσσερις λειτουργίες της πύλης περιγράφονται ως εξής:
1. E-bidding: δημοσίευση των προκηρύξεων, αποστολή του τεύχους δημοπράτησης και παραλαβή των προσφορών on-line, άνοιγμα και κατάταξη των προσφορών σε διαφορετικούς χρόνους, δημοσίευση των αποτελεσμάτων στην πύλη. Θα δημοσιεύονται και οι γνωμοδοτήσεις επιτροπών που εμπλέκονται στην διαδικασία των προκηρύξεων.
2. E-contracting: ειδοποίηση της εταιρίας στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, σύνταξη, ενημέρωση και υπογραφή του συμβολαίου, παρακολούθηση των εργασιών, καταχώρηση αλλαγών, π.χ. αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού του υπεργολάβου στην Τράπεζα.

3. E-catalogue: καταγραφή των προϊόντων σύμφωνα με την κατάταξη UNSPSC (www.unspsc.org, www.unspsc.org/search-code) των Ηνωμένων Εθνών, περιγραφή των τεχνικών τους χαρακτηριστικών. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες επικοινωνούν απ’ευθείας με την διοίκηση της πύλης TUNEPS προκειμένου να ενημερωθούν για τον οκταψήφιο κωδικό του προϊόντος τους (η UNSPCS περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες). Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να προβούν απ’ευθείας στην αγορά προμηθειών μέσω του e-catalogue και του e-shopping (βλ. επόμενη παράγραφο) εφόσον η προμήθεια δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό (βλ.προεδρικό διάταγμα 2014-039/13.3.2014). Στην πύλη σύντομα θα δημοσιευτεί το εγχειρίδιο e-catalogue.
4. E-shopping mall: διττή λειτουργία: 1) οι δημόσιοι προμηθευτές αναζητούν τα προϊόντα ενδιαφέροντός τους και ελέγχουν τις τιμές, οι οποίες είναι δεσμευτικές, έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης, τροποποίησης και παρακολούθησης της παραγγελίας τους και 2) οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καταχωρούν τα προϊόντα και τις τιμές τους, παραλαμβάνουν τις παραγγελίες και προχωρούν στην εκτέλεσή τους.

Στην πύλη TUNEPS έχει αναρτηθεί ο οδηγός EbiddingFOURNISSEURS με οδηγίες για την εγγραφή στο σύστημα. Στην σελ.18 του οδηγού αναφέρονται ως πεδία προς συμπλήρωση ο αρ. μητρώου τυνησιακής εταιρίας (RC - Registre de Commerce), το όνομα του εκπροσώπου και ο αριθμός δελτίου της τυνησιακής του ταυτότητας.

1. Μέσω του GOOGLE CHROME οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στις προκηρύξεις, στα αποτελέσματα ανοίγματος των προσφορών και στα αποτελέσματα κατακύρωσης των διαγωνισμών, ακόμα για τις προσφορές που έχουν υποβληθεί εγγράφως και όχι ηλεκτρονικώς. Η θέση σε λειτουργία της πύλης δεν αναιρεί την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους σε διαγωνισμούς.
2. Το σύστημα απαιτεί την εισαγωγή τυνησιακού αριθμού ταυτότητας για την πρόσβαση στο τεύχος δημοπράτησης και την υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά. Οι ξένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός Τυνησίας οφείλουν να έχουν συμβόλαιο με Τυνήσιο εκπρόσωπο προκειμένου να εγγραφούν στον κατάλογο των προμηθευτών του Δημοσίου, για να έχουν πρόσβαση στο τεύχος δημοπράτησης και για να συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς. Προϋπόθεση για την πρόσβαση στο σύστημα η αίτηση προς την Διοίκηση της πύλης TUNEPS η οποία ελέγχει τους όρους της συμφωνίας μεταξύ Τυνησίου εκπροσώπου και ξένης επιχείρησης και απόδοση του πιστοποιητικού από τον Εθνικό Φορέα Ηλεκτρονικής Πιστοποίησης ANCE (Agence Nationale de Certification Electronique, www.certification.tn). Το πιστοποιητικό στοιχίζει 85 δηνάρια, έχει ισχύ για δυο χρόνια, και η ανανέωσή του κοστίζει 40 δηνάρια. Και οι ξένες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Τυνησία μόνον μέσω Τυνήσιου έχουν πρόσβαση στο τεύχος δημοπράτησης και θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά ηλεκτρονικά.
3. Η Διοίκηση της δικτυακής πύλης δεσμεύτηκε να εξετάσει σε συνεργασία με τον αρμόδιο οργανισμό ANCE (www.certification.tn) τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την απόδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού "certificat entreprise" προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ξένων επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς. Ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: τέλος 2015.
4. Αν και στην τυνησιακή νομοθεσία δεν προβλέπεται διάκριση μεταξύ «διεθνών» και «εθνικών» διαγωνισμών, η Τυνησιακή Δημόσια Διοίκηση θεωρεί ότι οι ξένες εταιρίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο στους διεθνείς διαγωνισμούς (appels d’offre internationaux).
5. Ο φορέας TUNEPS πραγματοποιεί ασκήσεις προσομοίωσης, δεν έχει ακόμα οριστεί ημερομηνία “lock-down” της πύλης και γίνονται διαρκώς βελτιώσεις οι οποίες γίνονται “in-house.”

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας περιήλθαν από το τυνησο-γερμανικό επιμελητήριο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας προς την TUNEPS, εξετάζονται οι δυνατότητες πρόσβασης των Πρεσβειών στην δικτυακή πύλη. Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των εδώ Πρεσβειών, όταν αυτό προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία τους, αναλαμβάνουν την αποστολή των τευχών δημοπράτησης αφού η ενδιαφερόμενη εταιρία έχει καταβάλει το αντίτιμο. Σε άλλες περιπτώσεις, οι τυνησιακές αρχές κατόπιν συνεννόησης με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες αναλαμβάνουν την αποστολή των τευχών δημοπράτησης απ’ευθείας έναντι αντιτίμου.

Η εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπ’οψιν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ενδεχομένως να υποχρεωθούν να προσλάβουν επιτόπιο Τυνήσιο συνεργάτη με συνέπεια επιπλέον κόστος για την εταιρία, προγραμματίζει σύσκεψη για το θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απ’ευθείας με τους διαχειριστές της δικτυακής πύλης TUNEPS: Rue Laassel face stade municipal de Bab Laassel (croisement 10 rue Bechir Sfar et rue Laassel), τηλ.: (+216) 71 566 364, φαξ : (+216) 71 566 458, tuneps@pm.gov.tn, www.tuneps.tn, www.facebook.com/tuneps.tn.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov