header

Επενδυτικό σχέδιο Γαλλίας για την περίοδο 2018-2022
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 26/10/2017
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Το επενδυτικό σχέδιο της Γαλλικής Κυβέρνησης, ύψους 57 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε παρουσιάσει αναλυτικώς ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Edouard Philippe στα τέλη Σεπτεμβρίου τ.ε. σε συνέχεια των εξαγγελιών του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron, τιτλοφορείται ‘Μεγάλο Επενδυτικό Σχέδιο’ (Grand Plan d’Investissement – GPI) και θα υλοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου 2018-2022. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση τεσσάρων μεγάλων προκλήσεων για τη χώρα: την κλιματική ουδετερότητα, την πρόσβαση στην απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα μέσω της καινοτομίας και το ψηφιακό κράτος.

Ήδη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο κ. Macron είχε θέσει ως στόχους της πολιτικής του τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της χώρας, την αύξηση του οικονομικού δυναμικού και του επιπέδου της απασχόλησης και τον μετασχηματισμό των δημοσίων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, το πενταετές σχέδιο επενδύσεων προβλέπει την επένδυση 20 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της οικολογικής μετάβασης, 15 δισ. ευρώ για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας δεξιοτήτων, 13 δισ. ευρώ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας και 9 δισ. ευρώ για την οικοδόμηση ενός ψηφιακού κράτους.

Συγκεκριμένα, καθένας από τους τέσσερις αυτούς τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνει:

i. Επιτάχυνση της οικολογικής μετάβασης:

  • 9 δισ. ευρώ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών των κατώτερων εισοδηματικών στρωμάτων και των δημόσιων κτιρίων. Τα κτίρια αυτά ευθύνονται για το 20% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
  • 4 δισ. ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των Γάλλων, καθώς οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
  • 7 δισ. ευρώ για την αύξηση κατά 70% της παραγωγικής ικανότητας ανανεώσιμης ενέργειας (έργα βιώσιμων και έξυπνων πόλεων, ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας κ.ά.) και για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για την αλλαγή νοοτροπίας ατόμων και επιχειρήσεων.

ii. Ενίσχυση της κατάρτισης και της απασχόλησης

  • Εκπαίδευση και υποστήριξη 2 εκ. ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των οποίων ανέρχεται σε 18%.
  • Χρηματοδότηση πειραματικών παρεμβάσεων στην εθνική εκπαίδευση και υποστήριξη αλλαγών στο προπτυχιακό στάδιο, προκειμένου να βελτιωθεί η αρχική κατάρτιση των νέων, ο επαγγελματικός προσανατολισμός κατά το λύκειο και το πανεπιστήμιο και η ένταξή τους στον επαγγελματικό στίβο.

iii. Ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας

  • 3,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη της γαλλικής επιστημονικής αριστείας. Στόχος είναι η δημιουργία μεγάλων ολοκληρωμένων πανεπιστημίων παγκοσμίου επιπέδου, που θα ενισχύσουν το σύνολο του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας.
  • 4,6 δισ. ευρώ για τη βελτίωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, που θα ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων σε τομείς προτεραιότητας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η νανοτεχνολογία και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
  • 5 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της αλλαγής των πρακτικών στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας, της αγροτικής βιομηχανίας και της δασοκομίας, οι οποίοι αποτελούν βασικούς τομείς της γαλλικής οικονομίας.

iv. Οικοδόμηση ενός ψηφιακού κράτους

  • 4,4 δισ. ευρώ για να καταστεί το κράτος πιο ευέλικτο και να βελτιωθεί η ποιότητα και προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος είναι το 100% των δημόσιων υπηρεσιών να γίνουν άυλες (εκτός από την έκδοση εγγράφων ταυτότητας) και να καταστεί δυνατή η βιώσιμη μείωση των δημόσιων δαπανών έως το 2022.
  • 4,9 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του συστήματος υγείας και κοινωνικής συνοχής. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη νοσοκομείων σε περιοχές που δεν διαθέτουν ιατρούς, τον εκσυγχρονισμό του νοσοκομειακού εξοπλισμού και την υποστήριξη της ιατρικής έρευνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Κυβέρνηση, το Μεγάλο Επενδυτικό Σχέδιο δεν θα οδηγήσει σε αύξηση του δημοσίου ελλείμματος, αλλά για τη χρηματοδότηση του σχεδίου θα αξιοποιηθούν διάφορα διαθέσιμα μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, 11 δισ. ευρώ θα αντληθούν από δάνεια, ίδια κεφάλαια ή εγγυητικά κεφάλαια, ιδίως μέσω της κατ’ εξαίρεση κινητοποίησης των πόρων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Caisse des dépôts et consignations), 12 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την ενεργοποίηση ή τον αναπροσανατολισμό των υφιστάμενων επενδύσεων, 10 δισ. ευρώ θα αντληθούν από την 3η δόση του επενδυτικού προγράμματος για το μέλλον, οι προτεραιότητες του οποίου καθορίστηκαν αλλά δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ακόμη και τέλος, 24 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τη λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων.

Το πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε από τον οικονομολόγο Jean Pisani-Ferry, θα είναι το τέταρτο πρόγραμμα που τίθεται σε εφαρμογή από γαλλική κυβέρνηση σε λιγότερο από δέκα χρόνια. Σύμφωνα με τη Γαλλική Κυβέρνηση, το κράτος έχει για πολλά χρόνια πραγματοποιήσει επενδύσεις, αλλά πολύ συχνά με διάχυτο και διάσπαρτο τρόπο. Το Μεγάλο Σχέδιο παρέχει μια ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση, αλλάζοντας το ρόλο του κράτους ως επενδυτή. Οι επενδύσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού θα επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια για την επίτευξη συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών στόχων. Η υλοποίηση των επενδύσεων αυτών θα παρακολουθείται και αξιολογείται, ώστε να μετράται ο πραγματικός τους αντίκτυπος και να είναι δυνατή η προσαρμογή τους ανάλογα με τη χρησιμότητά τους.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov