Facebook

Linkedin

header

Ανακοίνωση δημοσίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής-εγκατάστασης μεγάλης μονάδας αποτέφρωσης αστικών απορριμάτων στη Σόφια – 11/01 τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 18/01/2021
Συναπτόμενο αρχείο: Tender Construction of an installation for combined energy production in Sofia with utilization of RDF bg.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Κείμενο:

Η Δημοτική Επιχείρηση Θέρμανσης (“Топлофикация София ЕАД”) της Σόφιας, ανακοίνωσε στις 11/1 τ.ε. την προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού για την υλοποίηση σύμβασης ύψους 292,2 εκατ. BGN / Lev προ ΦΠΑ (149,4 εκατ. ευρώ) που αφορά στην κατασκευή μιας μεγάλης μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP) στην πρωτεύουσα. Το ποσό καλύπτει τις δραστηριότητες σχεδιασμού, εποπτείας, κατασκευής της εγκατάστασης και προμήθειας του εξοπλισμού. Η μονάδα αυτή σχεδιάζεται να αξιοποιήσει καύσιμα που προέρχονται από απορρίμματα (Refuse-Derived Fuel - RDF) ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης αστικών απορριμμάτων της πρωτεύουσας, Σόφιας.

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιχείρηση Θέρμανσης έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει την τρέχουσα χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) «Περιβάλλον 2014-2020», καθώς και ένα δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση της κατασκευής της μονάδας CHP. Το έργο αυτό αποτελεί στρατηγικό «έργο προτεραιότητας» για τη β/κυβέρνηση στον τομέα των περιβαλλοντικών υποδομών, έχει δε μακρά προϊστορία δεδομένου ότι διανύει την τρίτη φάση υλοποίησής του [για δύο προηγούμενες φάσεις βλέπε: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Bulgaria/cogeneration-unit-in-sofia-to-produce-heat-and-electricity-from-refuse-derived-fuel]. Ειδικότερα, η μονάδα προβλέπεται να κατασκευαστεί στην περιοχή που βρίσκεται ο Θερμοηλεκτρικός Σταθμός της Σόφιας (ТЕЦ София), εγκατεστημένης ισχύος 130 MW, πλησίον του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού της πόλης.

Κεντρικός στόχος αυτού του έργου είναι η καύση των στερεών οικιακών απορριμμάτων τα οποία παράγονται ήδη από τη μονάδα παραγωγής καύσιμης ύλης από απορρίμματα στο χωριό Yana, πλησίον της πρωτεύουσας. Το τελικό προϊόν το οποίο θα προέρχεται από την καύση - το λεγόμενο RDF ή στερεό καύσιμο από απόβλητα - θα χρησιμοποιείται για την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Με την υλοποίηση του έργου, η β/κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να παράγει ετησίως μάζα RDF 180.000 τόνων, ώστε να επιτευχθεί αντιστοίχως από τη νέα μονάδα επιπλέον παραγωγή 55 MW θερμότητας και 19 MW ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών επιπλέον 30.000 έως 40.000 κατοίκων. Υπολογίζεται ότι από την υλοποίηση του έργου η Δημοτική Αρχή της Σόφιας θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους οι οποίοι διατίθενται για την καύση των απορριμάτων που παράγονται στην πρωτεύουσα και την ίδια στιγμή θα είναι σε θέση να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της τοπικής προμήθειας θέρμανσης.

Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή η Δημοτική Επιχείρηση Θέρμανσης της Σόφιας, εκτιμά ότι η κατασκευή της μονάδας θα οδηγήσει σε μερική διαφοροποίηση της βάσης καυσίμου για παραγωγή ενέργειας – με αντικατάσταση ποσοστού περίπου 11% του φυσικού αερίου από RDF, καθώς και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή. Η τεκμηρίωση αναφέρει επίσης ότι, εκ της λειτουργίας της μονάδας θα επιτευχθεί «μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας» και ότι θα είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση της τιμής της παραγόμενης ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τη νέα μονάδα θα εξοικονομήσει ποσοστό 46,5% επί της πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή της και ότι "το έργο παρέχει μια λογική απόδοση".

Αναφορικά με το έργο καθ’ εαυτό, επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να υποστηρίζει τη Δημοτική Επιχείρηση Θέρμανσης της Σόφιας στη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού για περίοδο διάρκειας 3 ετών. Καίτοι η εγκατάσταση θα βρίσκεται στην εδαφική επικράτεια που καλύπτει η Δημοτική Επιχείρηση Θέρμανσης και θα χρησιμοποιείται στο μέλλον από αυτήν, ο Δήμος της Σόφιας είναι αυτός που θα πληρώνει για τη λειτουργία της, τουλάχιστον έως το έτος 2040. Οι ιδανικοί υποψήφιοι για τη διεκδίκηση της δημόσιας σύμβασης, θα πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας εργοληπτικές επιχειρήσεις με εμπειρία στην υλοποίηση ενεργειακών / περιβαλλοντικών έργων ή παρόμοιων εγκαταστάσεων και να έχουν έναν ελάχιστο κύκλο εργασιών στον τομέα (κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων, μονάδων RDF ή απορριμμάτων) ύψους 290 εκατομμυρίων BGN / Lev [148,2 εκατ. ευρώ] τα τελευταία τρία χρόνια. Τα πλέον σημαντικά κριτήρια για την επιλογή του εργολάβου είναι η άμεση οικονομική αξία κατά 60% (περιλαμβάνει το μελλοντικό λειτουργικό κόστος επιπλέον της τιμής), η περιβαλλοντική και τεχνική αξία κατά 35% και η έμμεση οικονομική αξία κατά 5%. Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Μαρτίου τ.ε.

Επισυνάπτουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού, σε άτυπη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Η πρωτότυπη προκήρυξη με ημερομηνία 6/1 τ.ε. είναι διαθέσιμη, μόνο στη βουλγαρική γλώσσα, στον ακόλουθο σύνδεσμο του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ» (TED): [https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10090-2021:TEXT:EN:HTML&tabId=1]. Τυχόν ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να απευθύνονται στο ακόλουθο σημείο επαφής που ορίζεται στην προκήρυξη:

 

Κα Ina Milkova

Toploficacija Sofia EAD

Address: 23 B Yastrebets Str., 1680 Sofia, Bulgaria

Phone: +359 29033107

Fax: +359 28594149

E-mail: i.milkova@toplo.bg

Web: https://toplo.bg/

 

 

 

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov