header

Διεξαγωγή 5ης Συνάντησης της κοινής υπο-ομάδας τεχνικών στοιχείων υπό την ελληνοβουλγαρική ομάδα εμπειρογνωμόνων για συνεργασία σε τομείς υδάτων και περιβάλλοντος - 01/12 τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 06/12/2021
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας
Κείμενο:

Διεξαγωγή 5ης Συνάντησης της κοινής υπο-ομάδας τεχνικών στοιχείων υπό την ελληνοβουλγαρική ομάδα εμπειρογνωμόνων για συνεργασία σε τομείς υδάτων και περιβάλλοντος -  01/12 τ.ε.

Την 1η τρέχοντος, πραγματοποιήθηκε τηλεματικά η εν θέματι διμερής ελληνο-βουλγαρική συνάντηση.Τις εργασίες της συνάντησης εκ μέρους της Πρεσβείας Σόφιας παρακολούθησε το Γραφειο ΟΕΥ. Σε συνέχεια αυτής, επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας η ημερήσια διάταξη (όπως μας περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης, συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και εξετάσθηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και από τις δύο πλευρές ως προς τα ζητήματα αυτά. Ειδικότερα, η κάθε αντιπροσωπεία προέβη σε σύντομες παρουσιάσεις αναφορικά με τα ακόλουθα: i. πρόοδος στην εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο της ΕΕ υπ’ αριθ. 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και της Οδηγίας της ΕΕ υπ’ αριθ. 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, ii. αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρας που διενήργησαν οι δύο πλευρές, καθώς και των διασυνοριακών περιοχών με σημαντικό δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας, iii. προγραμματισμός επόμενων βημάτων και συζήτηση σχετικά με τον πιθανό διμερή συντονισμό στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας (WFD), iv. παρουσίαση της προόδου στην εφαρμογή της WFD εν όψει του τρίτου κύκλου προετοιμασίας των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (River Basin Management Plans-RBMPs), v. παρουσίαση της ενδιάμεσης επισκόπησης (Interim Overview) σημαντικών θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης των υδάτων, vi. προγραμματισμός επόμενων βημάτων και συζήτηση σχετικά με τον πιθανό διμερή συντονισμό των RBMPs από Ελλάδα και Βουλγαρία.

            Επισημαίνεται από πλευράς μας ως λίαν θετικό γεγονός ότι από τη βουλγαρική πλευρά ετέθη ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της εν θέματι συνάντησης η πτυχή του διασυνοριακού συντονισμού ανάμεσα στις δύο χώρες σύμφωνα με τους όρους των δύο ως άνω κοινοτικών Οδηγιών, η οποία αποτελούσε ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική πλευρά εδώ και πολλά έτη. Από ελληνικής πλευράς, αντίστοιχα, ως ύψιστης προτεραιότητας ζήτημα προς συζήτηση-εξέταση στο πλαίσιο της εν θέματι συνάντησης, ετέθη αυτό του «πλημμυρικού κινδύνου» και της πρόληψης / διαχείρισής του καθ’ όσον η χώρα μας έχει πληγεί ουκ ολίγες φορές κατά το παρελθόν από πλημμυρικά φαινόμενα στις λεκάνες απορροής των διασυνοριακών ποταμών Ελλάδος και Βουλγαρίας και οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις έχουν επωμισθεί υψηλό κόστος για αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές και καταβολή αποζημιώσεων σε έλληνες αγρότες οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές στις καλλιέργειές τους.

            Σημειώνουμε τέλος, ότι στο πλαίσιο των παρουσιάσεων της βουλγαρικής αντιπροσωπείας, έγινε αναφορά στην πρόσφατη (Οκτώβριος 2021) επικαιροποίηση από β/πλευράς των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που αφορούν την ελληνικού ενδιαφέροντος περιοχή της λεκάνης απορροής Ανατολικού Αιγαίου, η οποία διενεργήθη στο πλαίσιο έργου του ΕΠ «Περιβάλλον 2014-2020» που υλοποιείται στη Βουλγαρία, ύψους χρηματοδότησης 24 εκατ. BGN / Lev (85% Ταμείο Συνοχής / 15% εθνική χρηματοδότηση), με προθεσμία ολοκλήρωσης το έτος 2023. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του υπό υλοποίηση έργου, εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Λεκάνης Απορροής Ανατολικού Αιγαίου του Β/Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων, αναλύουν και αξιολογούν την κατάσταση των υδατικών συστημάτων (water bodies) και τις επιπτώσεις σε αυτά διαφόρων παραγόντων. Στη βάση της ανωτέρω ανάλυσης και αξιολόγησης, θα «χαρτογραφηθούν» μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων κατά την επικείμενη περίοδο 2022-2027. Η υλοποίηση του πολύ σημαντικού αυτού έργου, σύμφωνα με το β/Υπουργείο, θα διασφαλίσει την καλή κατάσταση των υδάτινων σωμάτων και των συναφών οικοσυστημάτων και περιοχών προστασίας των υδάτων. Η υλοποίηση του επικαιροποιημένου εξαετούς προγράμματος 2022-2027, αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής της β/κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτων, τόσο ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων όσο και ως προς την υποστήριξη της διατμηματικής και περιφερειακής συνεργασίας στη διαδικασία προγραμματισμού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στο πλαίσιο του εξαετούς προγράμματος 2022-2027, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο του Β/Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων (μόνο στη βουλγαρική γλώσσα): [https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-purb/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-2022-2027-g/].

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov