Εκτύπωση

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Β7 Δ/νση παρακολουθεί τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ιδίως τις εξελίξεις, που σχετίζονται με τις οδεύσεις πετρελαιαγωγών ή αγωγών φυσικού αερίου, την ηλεκτρική και άλλες μορφές ενέργειας. Η Διεύθυνση παρακολουθεί όλες τις διεθνείς συναντήσεις, που σχετίζονται με τα ενεργειακά ζητήματα, συνεπικουρεί το αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) σε ζητήματα, όπως τα προαναφερόμενα, καθώς και κρατικούς ή άλλους φορείς, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.

Στον αναπτυσσόμενο κλάδο των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η Β7 Δ/νση διαβουλεύεται με τους εμπλεκόμενους φορείς και παρακολουθεί σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τις νέες κατευθύνσεις και τάσεις της αγοράς αυτής.