Εκτύπωση

Η Β8 Διεύθυνση είναι αρμόδια για την υποστήριξη ανάπτυξης δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές του εξωτερικού. Οι αρμοδιότητες της κατανέμονται στα ακόλουθα τμήματα:

Ι. Τμήμα Συνηγόρου Αγοράς

ΙΙ. Τμήμα Διοργάνωσης Επιχειρηματικών Αποστολών

ΙΙΙ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης