Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

ΣΧΕΣΕΙΣ πΓΔΜ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2005
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 09/05/2006
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ πΓΔΜ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τον Ιανουάριο 1998, η πΓΔΜ υπέγραψε δύο Συμφωνίες με την ΕΕ (Συμφωνία Συνεργασίας και Συμφωνία Μεταφορών). Τον ίδιο μήνα η Ε. Επιτροπή ίδρυσε το Γραφείο Αντιπροσώπου στα Σκόπια. Στις 09/04/2001, η πΓΔΜ υπέγραψε τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο. Την ίδια ημέρα υπεγράφη και η Ενδιάμεση Συμφωνία για θέματα εμπορίου. Στις 01/06/2001, στα πλαίσια της ανωτέρω Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η Ε.Ε. παρείχε όρους προτιμησιακής εμπορικής Συμφωνίας σε πΓΔΜ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 17/12/2005

«παρ. 23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για:

- τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση της πΓΔΜ να προσχωρήσει στην ΕΕ.

- και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελέσει η πΓΔΜ ως προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και των απαιτήσεων της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που καθόρισε το Συμβούλιο το 1997.


παρ. 24. Υπό το πρίσμα της ανάλυσης στην οποία προέβη η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στην πΓΔΜ λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την ουσιαστική πρόοδο που επιτέλεσε στην ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που συνδέεται με τη συμφωνία-πλαίσιο της Αχρίδας καθώς και τις επιδόσεις της όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (καθώς και των εμπορικών της διατάξεων) από το 2001.


παρ. 25. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθιστά σαφές ότι περαιτέρω βήματα θα πρέπει να μελετηθούν υπό το φως της συζήτησης για τη στρατηγική της διεύρυνσης, όπως προβλέπεται από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12.12.2005, τη συμμόρφωση της πΓΔΜ με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, των προαπαιτουμένων της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, της ανάγκης περαιτέρω σημαντικής προόδου να ανταποκριθεί στα άλλα ζητήματα και κριτήρια προσχώρησης που περιλαμβάνονται στη γνώμη της Επιτροπής, καθώς και στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης, με βάση συγκεκριμένα ορόσημα. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η απορροφητική ικανότητα. Η Επιτροπή θα ενημερώνει για τις εξελίξεις με μελλοντικές εκθέσεις προόδου».


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ πΓΔΜ

Το πρώτο σχέδιο κειμένου του Εθνικού Προγράμματος εναρμόνισης προς το Κοινοτικό Κεκτημένο απεστάλη στην Ε. Επιτροπή τον Φεβρουάριο 2006. Η κυβέρνηση της πΓΔΜ τονίζει την αναγκαιότητα εμπλοκής των ΜΚΟ και της επιχειρηματικής κοινότητας σε ανωτέρω διαδικασία. Ενόψει της σταδιακής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (EAR) σε εθνικό επίπεδο, έχει ανακοινωθεί η δημιουργία δύο Υπηρεσιών Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων (Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας).


ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ πΓΔΜ ΕΝΟΨΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ

1. Διενέργεια κοινοβουλευτικών εκλογών, με σεβασμό στις αρχές της δημοκρατίας

2. Νέο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης αστυνομικών αρχών.

3. Μεταρρυθμίσεις σε Σύνταγμα και σχετικό νομοθετικό πλαίσιο άσκησης δικαστικής εξουσίας.

4. Διασφάλιση ανεξαρτησίας δικαστικής εξουσίας

5. Απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (One-Shop Stop).

Εναρμόνιση λειτουργίας Τελωνείων και συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας


ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ πΓΔΜ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προβλήματα που υπήρχαν παλαιότερα μεταξύ της πΓΔΜ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης αρχίζουν να περιορίζονται με την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις της ΕΕ είναι :

- το ασταθές νομοθετικό επενδυτικό πλαίσιο και η έκδοση (αλληλοκάλυψη) πολλών διαταγμάτων. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ξένους επενδυτές δεν είναι τα διάφορα κίνητρα αλλά το σταθερό επενδυτικό κλίμα η χορήγηση φοροαπαλλαγών και κινήτρων σε αναπτυσσόμενες περιοχές,

- η μη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας

- εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων,

- προβλήματα κατά την ίδρυση εταιρειών (πολλαπλότητα πιστοποιητικών, τεχνικών προδιαγραφών, πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες).

Υπογραμμίζουμε ότι η Κυβέρνηση της πΓΔΜ καταβάλλει σημαντικές προσπάθεις για την επίλυση των προβλημάτων μέσω της συνεχούς εναρμόνισης της νομοθεσίας με την αντίστοιχη της Ε.Ε.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Ε.Ε. μέσω των οργάνων της (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης-EAR και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων-EBI) και Ειδικών Προγραμμάτων (CARDS) συμβάλλει στην προώθηση επενδύσεων σε πΓΔΜ. Το Πρόγραμμα CARDS αντικατέστησε τα Κοινοτικά Προγράμματα PHARE και OBNOVA, από 01/01/2001. Την περίοδο 1992-2002, η Ε.Ε. διέθεσε €614 εκατ. (€106 εκατ. για την υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, €298 εκατ. για την υλοποίηση των Προγραμμάτων PHARE, OBNOVA και CARDS και €183 εκατ. ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών). Για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η ΕΕ υποστηρίζει χρηματοδοτικά: τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (NEPA), τη λειτουργία πέντε (5) Περιφερειακών Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, τον μηχανισμό μικρο-πίστωσης για τη σύσταση νέων ΜΜΕ και την εφαρμογή διεθνών λογιστικών κανόνων. Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για το νέο χρηματοδοτικό όργανο (ΙPA) της Ε.Ε. για την πΓΔΜ το οποίο θα είναι ανώτερο σε ποσό των ήδη ενεργοποιημένων προγραμμάτων της Ε.Ε. ( Phare,Cards,Tempo).exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov