Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Ψήφιση του νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από την Τυνησιακή Βουλή (13/11/2015)
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 22/12/2015
Συναπτόμενο αρχείο: radD049ELoi relative au PPP.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Κείμενο: Από τις ενημερωτικές συναντήσεις που διοργάνωσε η εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. και η Ένωση Βιομηχάνων CONECT (Τύνιδα, 18/12/2015) με θέμα τις διατάξεις του εν θέματι νόμου συγκρατούνται ακόλουθα:
Περιεχόμενο: Ο νόμος για τις ΣΔΙΤ θεωρείται συμπληρωματικός της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες (προεδρικό διάταγμα 2014-1039) και τις παραχωρήσεις (νόμος 2008-23/1.4.2008). Ο νόμος διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, του ανταγωνισμού, της ισότητας ευκαιριών, της ανεξαρτησίας. Οι ΣΔΙΤ αφορούν υλικές και άυλες υποδομές (π.χ. στον τομέα των τηλεπικοινωνιών), μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμες (ο ιδιώτης θα πληρώνεται από τον δημόσιο τομέα). Το Δημόσιο πρέπει να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Δεν προβλέπεται η απ’ευθείας είσπραξη εσόδων από χρήστες, με εξαίρεση κατάλογο δραστηριοτήτων οι οποίες θα αναφέρονται ρητά στο παράρτημα κάθε συμβολαίου ΣΔΙΤ, π.χ. εκμετάλλευσης χώρου στάθμευσης σε νοσοκομεία. Στις ΣΔΙΤ περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση και η συντήρηση των έργων. Η έννοια του «Δημοσίου» αφορά και τις τοπικές ενώσεις (collectivités locales) μετά την διενέργεια των τοπικών εκλογών και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Σύνταγμα, και τις δημόσιες επιχειρήσεις κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της εποπτεύουσας αρχής για την σύναψη του συμβολαίου. Το υψηλότερο, σε σχέση με τους δημόσιους διαγωνισμούς, συνολικό κόστος των ΣΔΙΤ οφείλεται στο ότι ο ιδιωτικός τομέας δανείζεται με μεγαλύτερα επιτόκια σε σχέση με τον δημόσιο τομέα. Προβλέπεται η υπεργολαβική ανάθεση μέρους της συμβάσεως σε τρίτο μέρος κατόπιν ενημερώσεως του δημοσίου φορέα. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι οι ΣΔΙΤ να ανέρχονται στο 10% του συνόλου των δημοσίων επενδύσεων. Επισημαίνονται οι αντιδράσεις της Ένωσης Τυνησίων Εργατών (Union Générale des Travailleurs Tunisiens – UGTT). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και ο ΟΑΣΕ συνέβαλαν στις διαδικασίες εκπόνησης του νόμου. Αναμένεται η πραγματοποίηση δυο πιλοτικών έργων υπό μορφή ΣΔΙΤ. Θέση σε ισχύ: μετά την έκδοση των προβλεπομένων στον νόμο Π.Δ., το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2016.
Φορείς: Προβλέπεται η σύσταση α) Στρατηγικού Συμβουλίου (Conseil Stratégique) για τις ΣΔΙΤ υπό τον Π/Θ με αντικείμενο την εκπόνηση στρατηγικής και τον καθορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων και β) Γενικής Επιτροπής ΣΔΙΤ (Comité Général des PPP - CGPPP) με αρμοδιότητες την σύναψη, την εκτέλεση και την διαχείριση των συμβολαίων ΣΔΙΤ. Τα μέλη θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο και θα συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας, κυρίως στελέχη Γραφείων Συμβούλων. Προγραμματίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και για τοπικούς παράγοντες.
Τομείς (ενδεικτικά): αφαλάτωση, αποχέτευση, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, σταθμοί παραγωγής ηλιακής ενέργειας, μεταφορές, ύδατα. Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας 2016 – 2020, η οποία βρίσκεται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας (οι ανάγκες θα προσδιοριστούν κατόπιν συμφωνίας Κεντρικής Κυβέρνησης – Περιφερειών και οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2016), θα περιλαμβάνει κατάλογο προτεινόμενων έργων ΣΔΙΤ τα οποία η Διοίκηση θα πραγματοποιεί σταδιακά. Ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας κ.Υ.Brahim δήλωσε ότι η αναπτυξιακή στρατηγική 2016-2020 θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή τέλος Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου 2016 (πηγή: εφημερίδα La Presse, 20/12/2015). Τα 5 έργα ΣΔΙΤ που παρουσιάστηκαν κατά την Διάσκεψη: Invest in Tunisia – Start-up Democracy (Σεπτέμβριος 2014) τα οποία στην ουσία όμως δεν ήταν νέα αλλά επανάληψη παλαιοτέρων π.χ. κατασκευή λιμένος βαθέων υδάτων στην Enfidah ενδεχομένως να αναθεωρηθούν.
Διαδικασία: Τα έργα υπό μορφή ΣΔΙΤ πρέπει να ικανοποιούν ανάγκες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας (και των αναπτυξιακών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο). Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και η εξέταση όλων των νομικών, χρηματο-οικονομικών, κοινωνικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και των επιπτώσεων στο δημόσιο χρέος, η αξιολόγησή τους όσον αφορά την οικονομική τους βιωσιμότητα καθώς και αν είναι πιο συμφέρουσα η παραχώρηση ή η ΣΔΙΤ όπου θα προσδιορίζονται οι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες υπηρεσίες. Θα εγκρίνονται κατ’αρχήν από την Γενική Επιτροπή ΣΔΙΤ η οποία θα απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη, εφόσον συμφωνεί, στο Υπουργείο Οικονομίας το οποίο επίσης υποχρεούται στην διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης. Η Κεντρική Διοίκηση δεν μπορεί να σταματήσει την πραγματοποίηση έργου ΣΔΙΤ π.χ. δημοτικής πισίνας, εφόσον έχει ακολουθηθεί η αρμόζουσα διαδικασία από τις τοπικές αρχές.
Δημοσιότητα: Η απόφαση κατακύρωσης και μέρος του συμβολαίου ΣΔΙΤ θα δημοσιεύονται σε ειδικό ιστότοπο αποκλειστικά για τις ΣΔΙΤ (διαφορετικό από τον ιστότοπο για τις δημόσιες προμήθειες TUNEPS).
Έλεγχος: Τα έργα ΣΔΙΤ υπόκεινται σε περιοδικές αξιολογήσεις και σε έλεγχο κατά την εκτέλεσή τους και εκ των υστέρων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Γενική Επιτροπή ΣΔΙΤ έχει επίσης δυνατότητα άσκησης λογιστικού ελέγχου. Η Κυβέρνηση υποχρεούται να δημοσιοποιεί ετήσια Έκθεση προόδου για τις ΣΔΙΤ στην Βουλή. Επίλυση διαφορών (π.χ. πτώχευση ιδιώτη ή αδυναμία δημοσίου τομέα να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του): φιλικός διακανονισμός, διαιτησία, τυνησιακά δικαστήρια.
Κριτήρια κατακύρωσης (εκτός από την οικονομική προσφορά): ποιότητα, απόδοση, συνολικό κόστος, δημιουργία θέσεων εργασίας για Τυνήσιους, αειφόρος ανάπτυξη, ποσοστό εργολαβίας του έργου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επισημαίνεται η προτίμηση στην χρήση τυνησιακών προϊόντων (η προέλευση των προϊόντων πιστοποιείται από τα Επιμελητήρια) των οποίων η τιμή είναι έως και 10% υψηλότερη από την προσφορά του μειοδότη. Προβλέπεται η δυνατότητα απ’ευθείας διαπραγμάτευσης για λόγους εθνικής ασφαλείας και άμυνας της χώρας καθώς και με τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών.
Σχόλια: Τα σχόλια των εταιριών επικεντρώνονται στα προβλήματα απόκτησης γης και πρόσβασης των επιχειρήσεων σε φτηνό δανεισμό. Η προαναφερθείσα προστατευτική διάταξη για την χρήση τυνησιακών προϊόντων έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε..
Ο νόμος σε γαλλική και αραβική γλώσσα θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου Τυνησίας www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.06/form.htm.
Επισυνάπτεται η παρουσίαση του κ. Atef Majdoub, Γενικού Δ/ντή της Μονάδας Παρακολούθησης Παραχωρήσεων η οποία υπάγεται στον Π/Θ και η οποία θα απορροφηθεί από την Γενική Επιτροπή ΣΔΙΤ.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov